ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”

BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

През 2016 – 2017 година ПГСГСТ започна участие по проект „Твоят час“. Включени 80 ученици от IX – XII клас в шест групи. Две от сформираните групи са за преодоляване на обучителни затруднения „Практическа граматика“ и 4 групи дейност по интереси – „Опознай Европа и ЕС. Как се изработва проект?“, „Технически и бизнес английски“, „Как да живеем здравословно“, „Конструиране и изработване прототип на високо ефективен електромобил за участие в SHELL ECO MARATHON 2017 година“.

През учебната 2017 – 2018 година ПГСГСТ продължава дейност по проекта. Обхванати са 81 ученици в шест групи. 2 групи за преодоляване на обучителни затруднения – „Как да се подготвим за ДЗИ?“ – включени учениците от XII клас и 4 групи по интереси – 2 групи „Технически и бизнес английски“ с обхват на ученици VIII – XI клас, „Фотографията не е техника, а начин на мислене!“ и „Конструиране и изработване прототип на високо ефективен електромобил за участие в SHELL ECO MARATHON 2018 година“.