ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Туристическата индустрия не спира да се разраства, тя не се отнася само към отдиха и гостоприемството. Има различни слоеве в туризма и различен вид туризъм: има селски, планински, културен, спортен туризъм. Има туризъм, насочен към определени групи хора и такъв, обслужващ луксозни и бутикови хотели и предлагащ изключително скъпи стоки. Основна цел  на обучението по специалност „Организация на туризма и свободното време “ е придобиване на професионални компетенции – теоретични знания, практически умения и професионално – личностни качества за успешно упражняване на професията „Организатор на туристическа агентска дейност”.

Организаторът на туристическа агентска дейност изпълнява основно посреднически,търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планирането,представянето и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Организатор на туристическа агентска дейност” може да развиват самостоятелен бизнес или да работят в туристически агенции, туроператорски фирми от единични
групи 4221 Консултанти и служители в пътнически агенции, 1439 Ръководители на други услуги, н.д., както и други, включени при актуализирането на НКПД.

Изтегли (PDF, 814KB)

Други специалности