Категория: ПРОФЕСИЯ БЪДЕЩЕ

Проект „ПРОФЕСИЯ БЪДЕЩЕ”

Един от заключителните етапи по проекта се осъществи на 05.12.2014 г. в град Смолян, в който участие взеха г-жа Нина Алексиева – старши експерт РИО Смолян като партньор по проекта, както и партньорите от Сдружение “Знам и Мога” – София, много представители на професионални гимназии от област Смолян и служители на Центъра за кариерно консултиране

Вижте повече →
zx450y250_2228850

Проект „ПРОФЕСИЯ БЪДЕЩЕ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз На 1.07.2013 година успешно стартира проектът „Професия бъдеще“ (с номер: BG051PO001-7.0.07-0067-C0001), който се реализира с финансовата подкрепа  на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд (Схема за предоставяне на безвъзмездна

Вижте повече →