Категория: Проект BG 051РО001 – 3.1.03-0001 «КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ»

Квалификационно обучение

Във връзка с реализиране на част от Плана за квалификационна дейност на 19 и 20 февруари 2016 година в с. Ичера колективите на ПГСГСТ – Чепеларе и ПГСС – Нова Загора участваха в квалификационно обучение на тема “Ефективно и позитивно управление на дисциплината в училището и класа”, проведено от “Тренинг плюс” ЕООД.

Вижте повече →

Проект BG 051РО001 – 3.1.03-0001 «КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ»

„Квалификация на педагогическите специалисти” е проект, изпълняван по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”. Целта на проекта е до края на

Вижте повече →