Категория: Проект BG 051PO001 – 4.3.03 – 001 “Нова възможност за моето бъдеще”

На 07.04.2015 година успешно бяха финализирани дейностите по Проект BG 051PO001 – 4.3.03 – 001 “Нова възможност за моето бъдеще” по ОП РЧР

Който се осъществява по Приоритетна ос 4. „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Област на интервенция 4.3. „Развитие на системата за учене през целия живот“, Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности. Раздадени бяха сертификати за професионална квалификация по професия, придобита чрез признаване на професионални знания, умения и компетентности

Вижте повече →

Проект BG 051PO001 – 4.3.03 – 001 “Нова възможност за моето бъдеще” по ОП РЧР

Осъществява се по Приоритетна ос 4. „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Област на интервенция 4.3. „Развитие на системата за учене през целия живот“ Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности. Целта на проекта е: Увеличаванe на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост

Вижте повече →