Категория: Новини

РОДОПСКАТА ГОРА

Вижте повече →

ПЛАН ПРИЕМ 2021-2022 ГОДИНА

Вижте повече →

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

От учебната 2020 – 2021 година ПГСГСТ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Чепеларе участва и работи по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Бенефициент на средствата е МОН. Проектът обхваща учениците от IX-ти и X-ти клас от специалност „Мехатроника“, професия „Мехатроника“, обучение чрез работа

Вижте повече →

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБЕН ПРОЦЕС

След заседание на Областен оперативен щаб за противодействие на Ковид – 19 и Заповед № РД – 01- 48/ 11.03.2021 г. на РЗИ Смолян, се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от 5 до 12 клас в област Смолян, за периода от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

Вижте повече →

Честит 3 март

Вижте повече →