ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

От учебната 2020 – 2021 година ПГСГСТ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Чепеларе участва и работи по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Бенефициент на средствата е МОН.

Проектът обхваща учениците от IX-ти и X-ти клас от специалност „Мехатроника“, професия „Мехатроника“, обучение чрез работа /дуална система на обучение/. Броят на включените ученици е 23-ма. Фирмата партньор за реализиране на обучението чрез работа и осъществяването на дейности по проекта е „Амер Спортс България“ ЕООД.

Благодарение на участието в проекта, започна подобряване на материално-техническата база в училище за специалността „Мехатроника“. Закупени са инструменти и оборудване, симулационни системи, приложни софтуерни продукти, консумативи, електронни учебни помагала (3D printer prusa i3 mk3 – работа с 3D принтер и направа на различни елементи, работа с Ардуино – комплект за класна стая Ардуино, с който учениците се обучават за работа с микроконтролери и др.).

За всичките 23-ма ученици е закупено работно облекло и лични предпазни средства за провеждане на учебна и производствена практика в реална работна среда във фирмата партньор.

Проведените работни срещи с „Амер Спортс България“ ЕООД дадоха конкретни резултати – проведе се първото пробно стажуване на учениците от IX-ти и X-ти клас от специалност „Мехатроника“, осигуриха се наставници за провеждане на дуалната система на обучение в предприятието.

Стартира и обучение по проекта за учениците от 10-ти клас в две направления: „Обучение професионална подготовка“ и „Обучение по чужд език“.

Подобрената материално-техническата база в училище, съвременото оборудване, многото полезни знания и нови придобивки, ще помогнат на учениците за тяхната успешна житейска реализация.

Работата по проекта ще подобри и връзката „ученик – училище – родител – работодател“ и така ще популяризира дуалната система на обучение.