ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07 – Ученически практики

За трета поредна година (за учебната 2014 – 2015) приключи успешно реализацията на проект “Ученически практики” в ПГСГСТ – Чепеларе. Знания, умения и компетенции в реална работна среда усвоиха 31 ученика. За успешното приключване на практиката те получиха Сертификат за проведена практика на реално работно място и стипендии в размер общо на 9300 лв.

През 2014/2015 учебна година успешно продължи дейността по проекта. Включени са 31 ученика от десети, единадесети и дванадесети клас от специалност МСС и ГЛС, избрани след подбор по следните критерии: добри теоретични знания по професията, отношение към учебния процес, желание на учениците за участие в реална работна среда. ПГ сключи договори с фирми, в които учениците ще получават знания и добри практически умения за работа в реални условия: „ИВО ЛЕС 68“ ЕООД за специалност ГЛС  – 16 ученика и „ИССА ИВО“ ЕООД за специалност МСС – 15 ученика. Всички те ще заработят 240 часа практическо обучение в реална работна среда.

По проект “Ученически практики” за учебната 2013 – 2014 година бяха включени 44 ученика от ПГ, които да покажат и приложат знания и умения в реална работна среда. Фирмите, в които работиха и се обучаваха учениците са „ИССА ИВО“ ЕООД и „ИВО ЛЕС 68“ ЕООД. Всички практиканти завършиха успешно, за което получиха сертификати и им бяха изплатени стипендии в размер общо на 13200 лева.