Проект BG 051PO001 – 4.3.03 – 001 “Нова възможност за моето бъдеще” по ОП РЧР

Осъществява се по Приоритетна ос 4. „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Област на интервенция 4.3. „Развитие на системата за учене през целия живот“

Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности.

Целта на проекта е: Увеличаванe на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция чрез създаване на устойчива и гъвкава Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции