Проект BG 051PO001 – 3.2.03 “Управление за ефективно професионално образование”

Целта на проекта е разработване и въвеждане на Единна система за управление на професионалното образование (ЕСУПО) в Република България.

С помощта на разработения в рамките на проекта инструментариум – система от ииндикатори и показатели, методология, наръчници, уеб-базирана платформа за анкетни проучвания, професионалните гимназии ще имат възможност да получават информация за степента на удовлетвореност на обучаващи, обучавани, родители, представители на бизнеса относно предлаганото обучение. Разработеният инструментариум ще бъде тестван в 132 професионални гимназии.