ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07

Проект „Ученически практики”

През учебната 2013/2014 година ПГ по СГСТ продължава работа по проект „Ученически практики“. Учениците отново ще могат в реална работна среда да приложат знания и умения придобити в професионалната им подготовка в училище.

ПГ по СГСТ “Н. Вапцаров” от учебната 2012/2013 година работи по проект “Ученически и студентски практики”. Проектът се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд.

Целите на ПГ по СГСТ за постигане чрез проекта са:

  • Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия
  • Улесняване прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар
  • Изграждане на стабилно партньорство между ПГ по СГСТ и бизнеса

За постигане на тези цели училището сключи договор за провеждане на допълнително 240 часа практическо обучение в реални условия.

Фирмите, които ще обучават учениците са:

  • За специалност “Горско и ловно стопанство” – ЕТ “Пинус”
  • За специалност “Механизация на селското стопанство” – ИССА – Иво – ЕООД

Ползите за учениците, преминали обучение по проекта:

• обучение и проверка на уменията в реални уславия
• получаване на сертификат за преминалото обучение от бизнеса
• по-лесно намиране на работа на трудовия пазар