Проект „ПРОФЕСИЯ БЪДЕЩЕ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 1.07.2013 година успешно стартира проектът „Професия бъдеще“ (с номер: BG051PO001-7.0.07-0067-C0001), който се реализира с финансовата подкрепа  на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд (Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „Без граници – Компонент  1“ –фаза 2 ).  Продължителността на проекта е 18 месеца, а дейностите ще бъдат реализирани в София( България) и Хемел Хемпстед (Великобритания).

Основната цел на проекта е подобряване на човешките ресурси и на качеството на предлаганите услуги в сферата на професионалното ориентиране и кариерното консултиране и привеждането им в съответствие с нуждите на съвременния пазар на труда. Дейностите по проекта са свързани с трансферирането на иновативен модел на професионално ориентиране и кариерно консултиране, както и на добри практики в тази област, от Великобритания към България. Това ще подпомогне повишаването на качеството на услугите, предлагани от кариерните консултанти и специалистите по неформално образование в България, посредством подобряване на техните знания, умения и опит.

Бенефициент по проекта е Сдружение „Знам и мога“(България). Партньори по проекта са организацията „Дакорум – Съвет за доброволческа служба“(Великобритания), Регионалният инспекторат по образование, София-град  и Регионалният инспекторат по образование, Смолян.

ПГ по СГСТ – Чепеларе участва с представител по проекта в първия етап на обучението, който се проведе в периода 13-17.01.2014г. в гр. София.

Предстои следващ етап от обучението в периода 17-21.03.2014г. във Лондон (Великобритания), в който етап ПГ по СГСТ отново ще вземе участие.