ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

unnamed

Обща информация за проекта

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Допустими дейности

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда

Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

Допустимите целеви групи по проекта са:

  • Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
  • Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
  • Наставници от организациите-работодатели;
  • Представители на бизнеса и науката

https://www.mon.bg/bg/101025

 

Проект „Ученически практики – 2“ в ПГСГСТ

През учебната 2021-2022 година се реализираха проектни дейности по Дейност 1 и Дейност 2 по проект „УП – 2“. По Дейност 1 – Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда, се включиха и завършиха успешно практиките си 30 ученици от XII-ти клас (19 ученици от специалност „Горско и ловно стопанство“, професия „Техник-лесовъд“ и 11 ученици от специалност „Туристическа анимация“, професия „Аниматор в туризма“). Определени бяха 3-ма наблюдаващи учители и 6 наставници от фирмите-партньори. В реализирането на дейността се включиха 3 фирми: „ИВО ЛЕС 68“ ЕООД, „СЕТО 71“ ЕООД  и „Корект Адрес“ ЕООД.

Дейност 2 – създаване и функциониране на УТФ по проект „Ученически практики – 2“ се създадоха 2 УТФ в направление Горско стопанство. Участие взеха 14 ученици от IX-ти и X-ти клас, специалност „Горско и ловно стопанство“, професия „Техник-лесовъд“.

През учебната 2022 – 2023 година стартират проектни дейности по Дейност 1 – Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда. Включени 33 ученици от X-ти и XI-ти клас (21 ученици от специалност „Горско и ловно стопанство“, професия „Техник-лесовъд“ и 12 ученици от специалност „Механизация на селското стопанство“, професия „Монтьор на селскостопанска техника“). Определени са 3-ма наблюдаващи учители и 6 наставника от фирмите партньори по дейността. Участват 4 фирми-партньори: „ИВО ЛЕС 68“ ЕООД и „СЕТО 71“ ЕООД за учениците от професия „Техник-лесовъд“, и „МАЧКЪРСКИ“ ЕООД и „ИССА – ИВО“ ЕООД за учениците от професия „Монтьор на селскостопанска техника“.