ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

лого-подкрепа

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Заложените индикатори за изпълнение на проекта са:

 • Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 1 500
 • Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране – 47 340

Специфичен индикатор за процедурата „Подкрепа за успех“:

 • Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – 120 000

Очакван резултат:

 • Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – не повече от 1,43%

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

 • ученици в риск от отпадане;
 • ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
 • ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
 • педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

От месец април 2019 година ПГСГСТ – Чепеларе стартира участва в дейности по проект „Подкрепа за успех“.

За учебната 2018-2019 година дейности се реализираха чрез сформиране на 16 групи, 8 ръководители /учители/, 50 ученици /някои от тях с участие в повече от една група/. Предметите, по които се сформираха групите за допълнително обучение, съгласно Раздел ІІІ и ІV от указанията за проекта са: от общообразователната подготовка – БЕЛ, Английски език, Математика, География и икономика, от професионалната подготовка – Трактори и автомобили, Ботаника с дендрология.

УЧЕБНА 2019 – 2020 ГОДИНА

През тази учебна година дейностите по проект „Подкрепа за успех“ се осъществиха чрез създаването на групи по:

 1. Групи и ръководители за допълнително обучение съгласно Раздел ІІІ и ІV от указанията за проекта както следва:

За учениците от VІІІ-Х клас групи за :

 • Допълнително обучение по учебен предмет БЕЛ:

VІІІ-ІХ клас – 8 ученици, ръководител Светла Букова

Х клас – 8 ученици, ръководител Тонка Гюрова

 • Допълнително обучение по учебен предмет математика :

VІІІ-ІХ клас – 8 ученици, ръководител Роза Соколова

Х клас – 8 ученици, ръководител Роза Соколова

 • Допълнително обучение по учебен предмет английски език :

VІІІ-ІХ клас – 8 ученици, ръководител Гергана Качакова

ІХ и Х клас – 8 ученици, ръководител Теодора Анастасова

За учениците от ХІ-ХІІ клас групи за :

 • Допълнително обучение за преодоляване на пропуски с цел успешно полагане на ДЗИ по учебен предмет български език и литература.

ХІІ кл. – 5 ученици, ръководител Тонка Гюрова

 1. Групи за занимания по интереси съгласно Раздел V от указанията за проекта както следва:

Група в тематично направление „Природни науки“

VІІІ-ХІ кл. – 15 ученици, ръководител Мария Ихтярова

УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА

През тази учебна година проекта в ПГСГСТ – Чепеларе се реализира със следните групи от ученици и ръководители:

 1. Групи и ръководители за допълнително обучение съгласно Раздел ІІІ и ІV от указанията за проекта както следва:

За учениците от VІІІ-Х клас групи за :

 • Допълнително обучение по учебен предмет БЕЛ:

VІІІ-ІХ клас – 5 ученици, ръководител Светла Букова

Х клас – 5 ученици, ръководител Тонка Гюрова

 • Допълнително обучение по учебен предмет математика :

VІІІ-ІХ клас – 6 ученици, ръководител Роза Соколова

Х клас – 5 ученици, ръководител Роза Соколова

 • Допълнително обучение по учебен предмет английски език :

VІІІ-ІХ клас – 8 ученици, ръководител Гергана Качакова

ІХ и Х клас – 7 ученици, ръководител Теодора Анастасова

За учениците от ХІ-ХІІ клас групи за :

 • Допълнително обучение за преодоляване на пропуски с цел успешно полагане на ДЗИ по учебен предмет български език и литература.

ХІІ кл. – 5 ученици, ръководител Тонка Гюрова

 1. Групи за занимания по интереси съгласно Раздел V от указанията за проекта както следва:

Група в тематично направление „Природни науки“

VІІІ-ХІІ кл. – 15 ученици, ръководител Мария Ихтярова