Направление, професия, специалност

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА СЕ ПРЕДВИЖДА ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРОФЕСИИ:

 

 1. Направление: Растениевъдство и животновъдство код: 621

Професия: Техник на селскостопанска техника код: 621070

Специалност: Механизация на селското стопанство код: 6210701

Дневна форма на обучение, 5 години, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

 • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
 • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Техник на селскостопанска техника“.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание могат да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика на професията „Монтьор на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на селското стопанство”.

След успешно завършено обучение по безопасност на движението по пътищата и по учебна практика управление на МПС за придобиване на правоспособност за управление на МПС, категория „Ткт“ в ХІ клас и за управление на МПС, категория „В“ в XII клас, учениците придобиват право за явяване на изпит за придобиване на съответната правоспособност.

След успешно завършен XII клас, учениците придобиват право за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника, категория „Твк“ – колесни и верижни трактори и агрегатираните към тях работни машини и/или категория Твк-З – специализирана и специална самоходна земеделска техника.

По желание на учениците след успешно завършен XII клас могат да положат изпит за придобиване правоспособност, категория „Тпс“ (преносима и стационарна техника) за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи.

Придобитата правоспособност се удостоверява с документ за правоспособност (свидетелство за правоспособност или друг документ).

Професията е насочена към техническото осигуряване на селскостопанското производство. През периода на обучение се придобиват умения за работа, поддържане и ремонт на селскостопанска и автотранспортна техника. Завършилите имат възможност за бързо адаптиране към изискванията на пазара за технически кадри.

 

 1. Направление: Горско стопанство код: 623

Професия: Техник – лесовъд код: 623010

Специалност: Горско и ловно стопанство код: 6230101

Дневна форма на обучение, 5 години, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

 • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
 • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Техник-лесовъд“, специалност „Горско и ловно стопанство”.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание могат да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалност от професията „Лесовъд“ или „Дивечовъд“.

Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, могат да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалност от професията „Работник в горското стопанство“.

След успешно завършен XII клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност, категория „Тпс“ (преносима и стационарна техника) за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи.

По желание на учащите, гимназията предлага курсове за водач на МПС кат. “B”, “Tкт”, Твк“.

Придобитата правоспособност се удостоверява с документ за правоспособност (свидетелство за правоспособност или друг документ).

Професията е насочена към придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за успешна реализация в държавните и частните лесничейства и в дърводобивните фирми. Изпълнението на регионалните и националните програми за развитие на горското стопанство предполага увеличаваща се потребност от квалифицирана работна ръка. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Техник-лесовъд” могат да постъпват на работа в държавните и частните лесничейства като горски стражар, младши лесничей и други.

 

 1. Направление: Пътувания, туризъм и свободно време код: 812

Професия: Организатор на туристическа агентска дейност код: 812010

Специалност: Организация на туризма и свободното време код: 8120101

Дневна форма на обучение, 5 години, с разширено изучаване на чужд език

Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

 • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
 • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност „Организация на туризма и свободното време”.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията „Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност „Организация на туризма и свободното време”. Обучението предлага разширено изучаване на Английски език.

Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, може да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Хотелиерство” от професиите „Камериер“ и от „Портиер- пиколо” от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”.

Основна цел  на обучението е придобиване на професионални компетенции – теоретични знания, практически умения и професионално – личностни качества за успешно упражняване на професията „Организатор на туристическа агентска дейност”. След завършване на пълния курс на обучение, обучаваният трябва:

По желание на учащите, гимназията предлага курсове за водач на МПС кат. “B”, “Tкт”, Твк“.

 

 1. Направление: Машиностроене, металообработване и металургия код: 521

Професия: Мехатроника код: 521140

Специалност: Мехатроника код: 5211401

Обучение чрез работа (дуална система на обучение), 5 години, с разширено

изучаване на чужд език

Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

 • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
 • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Мехатроника“, специалност „Мехатроника”.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Мехатроникаспециалност Мехатроника.

Обучението предлага разширено изучаване на Английски език. Професията е насочена към придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за успешна реализация като машинни техници, оператори и програмисти на мехатронни модули и системи. Практическото обучение на учениците в Х-ти, XI и XII клас се провежда в реална работна среда във фирмите – партньори на ПГ – „Амер Спортс България“ ЕООД, гр. Чепеларе.

Завършилите успешно тази специалност могат да кандидатстват в техническите университети или да реализират придобитите си знания и умения във фирмите от региона  и страната.

По желание на учащите, гимназията предлага курсове за водач на МПС кат. “B”, “Tкт”, Твк“.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В ПГСГСТ – ЧЕПЕЛАРЕ:

Всички ученици успешно приключили пет годишния си курс на обучение в ПГСГСТ – Чепеларе и придобили диплома за завършено средно образование могат да кандидатстват и да продължат образованието си във висши учебни заведения.

 

ВОДЕЩИ АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

Професионална компетентност;

Компютърни знания и умения;

Езикова подготовка с възможност за усвояване на английски и руски език;

Мобилност на трудовия пазар;

Изграждане на креативни личности.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ:

ПГСГСТ “Никола Й. Вапцаров” приема за новата 2024 – 2025 година и ученици в:

 • IX-ти клас с приравнителни изпити по специалностите: „Горско и ловно стопанство“ – дневна форма на обучение, „Механизация на селското стопанство“ – дневна форма на обучение и „Организация на туризма и свободното време“ – дневна форма на обучение;
 • Х-ти клас с приравнителни изпити по специалностите: „Горско и ловно стопанство“ – дневна форма на обучение и „Мехатроника“ – обучение чрез работа /дуална система на обучение/;
 • ХI-ти клас – дневна форма на обучение с приравнителни изпити по специалност: „Горско и ловно стопанство“ и „Мехатроника“.

ПГСГСТ “Никола Й. Вапцаров” провежда задочно обучение /платено/ с продължителност до 1,5 години след завършено средно образование в специалност „Горско и ловно стопанство“.

ПГ организира и провежда курсове за придобиване на правоспособност за моторист на бензино – моторни триони и храсторези, като придобиват категория Тпс (преносима и стационарна техника), и курсове за категория „В“, „Ткт“ и „Твк“.