ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм “Н. Й. Вапцаров” гр. Чепеларе осъществява прием на ученици по държавна поръчка след завършено основно образование /дневна форма на обучение и обучение чрез работа (дуална система на обучение)/ за учебната 2022-2023 година

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в класиране /в първи, втори, трети етап/ – по образец;
  • Свидетелство за завършено основно образование /копие на свидетелство за

завършено основно образование – за ученици от училища от друга област/;

  • Медицинско свидетелство – издадено от общопрактикуващия лекар на

ученика – за кандидатстващите за специалности от професии, удостоверяващо, че ученика може да учи избраната професия;

  • Служебна бележка с оценките от НВО /този документ се прилага, ако седмокласникът кандидатства в друг регион/.

 

Необходими документи за записване:

  • Заявление до директора на училището – по образец;
  • Оригинал на свидетелство за основно образование;
  • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, удостоверяващо, че ученика може да учи избраната професия.