Национална програма “Създаване на достъпна архитектурна среда”

Социално включване и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности чрез изграждане на достъпна архитектурна среда е част от нужната подкрепа за тяхното общообразователно обучение, като се изпълнят дейности в 40 държавни училища. Необходимо е във всяка сграда, използвана за нуждите на образователната система, да бъде изградена достъпна архитектурна среда.