Национална програма „Модернизация на материалната база в училище” на МОН

Настоящата Национална програма е продължение на успешно реализираните програми за модернизиране на системата на професионалното образование, за подобряване на материалната база в училища, за създаване на достъпна архитектурна среда и за подпомагане на процеса на оптимизиране на училищната мрежа.

Необходимостта от програмата е продиктувано от поставения акцент в политиката на Министерството на образованието и науката върху развитието на професионалното образование и обучение и подобряването на практическата му насоченост.

ЦЕЛИ
1. Подобряване на учебната среда чрез обновяване на материално техническата база на училищата и обслужващите звена;
2. Осигуряване на материална база за практическо обучение в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда;
3. Осигуряване на физически достъп до училищните сгради на децата и учениците със специални образователни потребности;
4. Подпомагане на процеса на оптимизация на училищната мрежа и гарантиране на достъпа до средищно училище, чрез осигуряване на училищни автобуси.

ОБХВАТ
Програмата обхваща следните видове дейности:

1. Модул „Подобряване на училищната среда“
– Ремонт на училищни сгради и на бази за учебно-практическо обучение – дейности по ремонт на учебни работилници, лаборатории и други бази за практическо обучение, дейности по енергийна ефективност, ремонт на учебни стаи, стаи в общежития, покриви, отоплителни и ВиК системи, санитарни възли и коридори.
– Обновяване на учебно-техническото оборудване и обзавеждане на бази за практическо обучение, учебни стаи и стаи общежития – оборудване на кабинети и работилници за професионално обучение, доставка на мебели, учебни пособия и материали и настилки за училищата и самостоятелните общежития, а при наличие на средства включване и на детските градини, в които има предучилищни групи.
– Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност на държавни училища.

2. Модул „Достъпна архитектурна среда“
– Създаване на базова достъпна архитектурна среда – изграждане на рампи, адаптиране на санитарни възли, ремонт на прилежащата инфраструктура за достъп до сградата, поставяне на подемни платформи или асансьорни съоръжения и други съоръжения 4 съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и под законовата нормативна уредба.

3. Модул „Осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“
– Закупуване и доставка на училищни автобуси.

ПГ по СГСТ „Никола Й. Вапцаров” е одобрена за финансиране по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище” на МОН, модул „Обновяване на учебно-техническото оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории” на стойност 39 000 лв.

Гимназията е единственото професионално училище в област Смолян, което ще получи средства за дейност „Обновяване на учебно-техническото оборудване и обзавеждане на кабинети за практическо обучение”.

Средствата, ще бъдат използвани за обновяване на учебно-техническото оборудване на кабинети за практическо обучение по специалността Механизация на селското стопанство.