Национална програма „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ”

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност. Програмата подпомага и всички други дейности на МОН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване, поддържане на регистри за завършена образователна степен, извънкласни дейности, целодневно обучение и др. и без нейната реализация всички те биха изложени на сериозен риск, доколкото инфраструктурата е гаранция и за тяхното изпълнение.

ЦЕЛИ

Гарантиране на минимална технологична обезпеченост на всяко училище чрез обновяване на материалната база с компютърни терминални решения. Целта на четиригодишния проект е във всички училища да бъдат обновени и заменени компютърните станции със съвременни терминални решения. Предимствата на технологията са в пригодеността й към учебния процес, по-ниска цена и по-малки текущи разходи (електричество), по-лесно управление и по-голяма дълготрайност във времето (основно се налага да се осъвременява сървърната част, а терминалите могат да се ползват доста по-дълго поради липсата на движещи части и опростената архитектура). На всяко училище, участващо за съответната година, се предоставят терминални компютърни станции или средства за закупуването. Това става по формулата: минимум три (3) работни станции на училище плюс една станция на всеки 13 ученика в редовна форма на обучение.

Подпомагане на училищните програми за продължаващо въвеждане и обновяване на ИКТ в училищата чрез предоставяне на финансова възможност за реализиране на допълнителни технологични дейности по избор на училищата – въвеждане на интерактивни дъски, закупуване на мултимедийни проектори, оборудване на зони за безжичен интернет достъп и др.

Осигуряване на високоскоростна информационна свързаност на всяко училище до национални и международни образователни ресурси, актуализация и подмяна на оборудване на националния контролен център на училищната мрежа и регионалните възли, гаранционно поддържане, мониторинг и обслужване на съществуващите услуги, хардуер и връзки, както и осигуряване на достъп на училищата до интернет и Пан-европейската изследователска и образователна мрежа GÈANT.