ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Съгласно Решение от заседание на ПС от 09.09.2021 г.  и Заповед № РД 07-524/ 10.09.2021 г. формите на обучение в ПГСГСТ – Чепеларе за учебната 2021-2022 година са: дневна форма на обучение, обучение чрез работа /дуална система на обучение/, самостоятелна форма на обучение, задочна форми на обучение.