ПГ по СГСТ Н. Й. Вапцаров – гр. Чепеларе
Доставка, оборудване и преглед за пригодност на техника необходима за учебни цели на ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров” гр. Чепеларе.

СТАТУС: ОТВОРЕНА

Дата и час на публикуване: 31.07.2019 16:14:00
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка, оборудване и преглед за пригодност на техника необходима за учебни цели на ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров” гр. Чепеларе.
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПГСГСТ “Н.Й.Вапцаров”, ул.Беломорска 3,
За: Стойка Терзиева, България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 2983, E-mail: pgsgs@abv.bg, Факс: 03051 2082
Място/места за контакт: ПГСГСТ “Н.Й.Вапцаров”
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgsgst.org/
Адрес на профила на купувача: http://pgsgst.org/sop/proceduri-18-3-zop/002.html?id=0011
 
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки
 
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 09134200
 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 65 000 лв. без ДДС
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 12/08/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ УДЪЛЖЕН ДО: 16/08/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: ........... (дд/мм/гггг, чч:мм)
 
Документи: