ПГ по СГСТ Н. Й. Вапцаров – гр. Чепеларе
Доставка на дизелово гориво за отопление със съдържание на сяра 0.001% за нуждите на ПГ по СГСТ „Н. Й. Вапцаров“ за отоплителен сезон 2016/2017 година.

СТАТУС: ОТВОРЕНА

Дата и час на публикуване: 17.11.2016 16:14:00

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на дизелово гориво за отопление със съдържание на сяра 0.001% за нуждите на ПГ по СГСТ „Н. Й. Вапцаров“ за отоплителен сезон 2016/2017 година.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПГСГСТ “Н.Й.Вапцаров”, ул.Беломорска 3,
За: Елена Костадинова Касабова, България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 2983, E-mail: pgsgs@abv.bg, Факс: 03051 2082
Място/места за контакт: ПГСГСТ “Н.Й.Вапцаров”
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgsgst.org/
Адрес на профила на купувача: http://pgsgst.org/sop/proceduri-18-3-zop/001.html?ID=0011

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 09134200

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 36000 BGN

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 29/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: 29/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Документи: