ПГ по СГСТ Н. Й. Вапцаров – гр. Чепеларе
Доставка на газьол за отопление, маркиран-червен за нуждите на ПГСГСТ “Н.Й.Вапцаров” гр.Чепеларе за отоплителен сезон 2015/2016 г.

СТАТУС: ЗАТВОРЕНА

Дата и час на публикуване: 15.10.2015 13:30:18

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на газьол за отопление, маркиран-червен за нуждите на ПГСГСТ “Н.Й.Вапцаров” гр.Чепеларе за отоплителен сезон 2015/2016 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПГСГСТ “Н.Й.Вапцаров”, ул.Беломорска 3,
За: Иван Костадинов, Дафинка Вълева, България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 2983, E-mail: pgsgs@abv.bg, Факс: 03051 2082
Място/места за контакт: ПГСГСТ “Н.Й.Вапцаров”
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgsgst.org/
Адрес на профила на купувача: http://pgsgst.org/new/category/account-to-buyer/

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 26000 BGN

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Около 15 тона

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 09134200

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 02/11/2015

Документи: