ПГ по СГСТ Н. Й. Вапцаров – гр. Чепеларе
Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 година.

СТАТУС: ЗАТВОРЕНА

Дата и час на публикуване: 20.11.2014 14:30:18

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 година.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПГСГСТ “Н.Й.Вапцаров”, ул.Беломорска 3,
За: Иван Костадинов, Дафинка Вълева, България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 2983, E-mail: pgsgs@abv.bg, Факс: 03051 2082
Място/места за контакт: ПГСГСТ “Н.Й.Вапцаров”
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgsgst.org/
Адрес на профила на купувача: http://pgsgst.org/new/category/account-to-buyer/

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 55957 BGN

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Поръчката включва извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 год. в Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм “Никола Йонков Вапцаров” гр.Чепеларе, съгласно описаните в настоящата покана технически параметри , публикувани в профила на купувача на адрес http://pgsgst.org .

Документи: