ПГ по СГСТ Н. Й. Вапцаров – гр. Чепеларе
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ

СТАТУС: ЗАТВОРЕНА

Дата и час на публикуване: 18.08.2014 15:34:18

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Демонтиране на съществуващ, доставка, монтаж, пуск и настройка на нов автоматизиран водогреен котел с топлинна мощност 230 kw, изгарящ /дървесен чипс, пелети, костилки от плодове/ в Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм “Никола Йонков Вапцаров” гр.Чепеларе.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПГСГСТ “Н.Й.Вапцаров”, ул.Беломорска 3,
За: Иван Костадинов, Дафинка Вълева, България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 2983, E-mail: pgsgs@abv.bg, Факс: 03051 2082
Място/места за контакт: ПГСГСТ “Н.Й.Вапцаров”
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgsgst.org/
Адрес на профила на купувача: http://pgsgst.org/new/category/account-to-buyer/

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 39715000

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 46620 BGN

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/08/2014 16:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/08/2014

Документи:
Покана за обществена поръчка Възлагане на обществена поръчка
Решение:
Протокол за отваряне на офертите за участие в процедура: „Избор на изпълнител за демонтиране на съществуващ, доставка, монтаж, пуск и настройка на нов автоматизиран водогреен котел с топлинна мощност 230 kw, изгарящ / дървесен чипс, пелети, костилки от плодове/ в Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Никола Йонков Вапцаров” гр. Чепеларе”. Договор за обществена поръчка