ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

Опазването, възстановяването и увеличаването на горскостопанския фонд придобива все по-голямо значение в регионален, национален и глобален мащаб. Ролята на заетите в професионалното направление “Горско стопанство”, както и изискванията към тях непрекъснато се увеличават поради съвременните екологични, икономически и социални проблеми, които стоят за разрешаване пред отрасъла. Основна цел на обучението по професията “Техник-лесовъд” – трета степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за успешна реализация в държавните и частните лесничейства и в дърводобивните фирми. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията“Техник-лесовъд” могат да постъпват на работа в държавните и частните лесничейства като горски стражар, младши лесничей, лесничей на следните длъжности: “Специалист, лесовъдство”, “Горски работници, секачи и извозвачи на дървен материал”,  “Работници по култивиране на водни организми”, “Ловци”. След придобиване на трета степен на професионална квалификация поспециалност от професията “Техник-лесовъд” и завършено средно образование обучаваният може да продължи обучението си във висше училище за придобиване на квалификация по професията “инженер-лесовъд”.

Изтегли (PDF, 288KB)

Други специалности