II-ро място в изложба – Национален горски конкурс

На основание Наредба за насърчаване и закрила на деца и ученици с изявени дарби и творчески заложби и във връзка класиране на II-ро място в изложба – Национален горски конкурс, на професионалните гимназии в областта на горското стопанство и дървообработването се определя стипендия в размер 1/2 минимална работна заплата в рамките на 1 календарна година на Димитър Мирославов Странджалиев.