Категория: Национални кампании

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище” на МОН

Настоящата Национална програма е продължение на успешно реализираните програми за модернизиране на системата на професионалното образование, за подобряване на материалната база в училища, за създаване на достъпна архитектурна среда и за подпомагане на процеса на оптимизиране на училищната мрежа. Необходимостта от програмата е продиктувано от поставения акцент в политиката на Министерството на образованието и науката

Вижте повече →

Национална програма „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ”

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност. Програмата подпомага и всички други дейности на МОН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити,

Вижте повече →

Национална образователна кампания на КНСБ “Моето първо работно място”

И през учебната 2013/2014 година ПГ по СГСТ “ Н.Й.Вапцаров” ще продължи работа по Национална образователна кампания на КНСБ “Моето първо работно място” Чрез запознаването на зрелостниците с основните трудови, социални и осигурителни права, националната кампания има за основни цели да подпомогне: развитието на гражданското самосъзнание на завършващите средните училища; прехода от училище към пазара на труда, успешната адаптация на учениците към света на труда; мерките срещу разрастването на сивата икономика; кариерното развитие на

Вижте повече →

Национална кампания “Участвам и променям”

Инициативата е ориентирана към осъществяване на гражданско и здравно образование в училище. Тя се фокусира върху теми, свързани с разширяване и стимулиране на формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм; поставяне на фокус върху здравословния начин на живот и конструктивните поведения на децата и учениците; подкрепяне на ролята на възрастните в грижите им за децата, както и сътрудничеството между институциите в

Вижте повече →

Национална програма “Създаване на достъпна архитектурна среда”

Социално включване и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности чрез изграждане на достъпна архитектурна среда е част от нужната подкрепа за тяхното общообразователно обучение, като се изпълнят дейности в 40 държавни училища. Необходимо е във всяка сграда, използвана за нуждите на образователната система, да бъде изградена достъпна архитектурна среда.

Вижте повече →