УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПГСГСТ

ГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2021 – 2025 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

ГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА 2022 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА