УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2020 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС
ГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА
П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ през учебната 2020/2021 година
П Р А В И Л А ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА през учебната 2020/2021 година