Формуляр за невъзможност за водене на дистанционна форма на обучение