ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

“ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”
“УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”
УСПЕХ

През учебната 2014 – 2015 година продължава работата по проекта. Областите на извънкласни дейности по “УСПЕХ”, които са избрани са: “Природоматематически науки” със сформиран клуб “Екстериорен и интериорен дизайн” и “Комуникативни умения на роден език” – клуб “Радиотеатър”. Участие ще вземат 22 ученика от IX – XII клас, разпределени в две групи съответно 12 и 10 деца в група.

През учебната 2013/2014 година дейностите по проект “УСПЕХ” ще се организират под формата на клубове. Областите на извънкласната дейност от Приложение №1, които са избрани са: „Здравословен начин на живот“ със сформиран клуб „Млад еколог“ и „Комуникативни умения на роден език“ – клуб „Книжен театър“.
Двата клуба ще включват две групи от по 15 ученика от IX –XI клас.

Извънкласните дейности по програма “Успех” през учебната 2012/2013 година са организирани под формата на клубове и ателиета. Областите, по които се работи са:

  • Ателие “Приказен свят”
  • Клуб “Семейните празници – като игра”
  • Клуб “Общуване чрез танци”

Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в ПГ по СГСТ чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Чрез специфичните форми на работа се повишава мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Учениците развиват допълнителни знания, умения, компетентности.