ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ” УСПЕХ

ПГ по СГСТ реализира проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане или  прояви на агресия, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Специфични цели:

 1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
 2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
 3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
 4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение.

Проектът  в ПГ по СГСТ “Н.Й.Вапцаров” стартира през учебната 2011/2012 година с организиране и провеждане на ИИД за развитие на уменията на учениците от в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот.

Заниманията бяха организирани със седмичен хорариум в следните ИИД:

 • Клуб “Зелени алтернативи”- 10 ученици
 • Клуб “Млад еколог” – 11 ученици
 • Клуб “Историята на моето селище”- 11 ученици
 • Ателие “Приказен свят”- 11 ученици

Извънкласните дейности по програма „ Успех” през учебната 2012/2013 година бяха организирани под формата на  следните клубове и ателиета:

 • Ателие „ Приказен свят”- 8 ученици
 • Клуб „ Семейните празници – като игра”- 8 ученици
 • Клуб  „ Общуване чрез танци”- 8 ученици

През учебната 2013/2014 реализирането на проекта продължи с ИИД:

 • Клуб “Книжен театър” – 15 ученици
 • Клуб “Млад еколог”- 15 ученици
 • През учебната 2014/2015 година се реализираха следните ИИД:
 • Клуб “Радиотеатър”- 10 ученици
 • Ателие “Екстериорен и интериорен дизайн” – 12 ученици

Постигнатите резултати от дейностите по  проекта при финализирането- осмисли се свободното време на учениците в ПГ по СГСТ чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Чрез специфичните  форми на работа  се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Учениците  развиха допълнителни знания, умения, компетентности.