Проект BG 051РО001 – 3.1.03-0001 «КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ»

„Квалификация на педагогическите специалисти” е проект, изпълняван по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”.

Целта на проекта е до края на 2014 година 42 230 учители, 1500 помощник-директори по учебната дейност и 2 200 директори на училища и детски градини да преминат обучения за повишаване равнището на професионалната компетентност по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.

Очакваните резултати са: 80 % от включените в обученията и квалификациите педагози да завършат програмите и да получат съответните сертификати

От ПГ по СГСТ по проекта ще се обучават общо 12 педагогически специалисти в следните видове обучение:

ІІІ. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
ІІІ.2. за работа в интеркултурна среда – 1 обучаем
III.3. за работа с деца и ученици със СОП – 2 обучаеми
III.4. за оценяване постиженията на учениците – 2 обучаеми
III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други – 5 обучаеми
III.6. „младши учители/възпитатели”, ”главни учители/възпитатели” и учители завърнали се след продължителен отпуск/прекъсване
III.6.1 младши учители/възпитатели или завърнали се след продължителен отпуск или след прекъсване на учителския стаж – 2 обучаеми