Програма “ЕРАЗЪМ+”

Новата европейска програма „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.

Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.
В новата програма се предвиждат три основни Ключови дейности:

Образователна мобилност за граждани (КД 1) 

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2) 

Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)