Направление, професия, специалност

 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЕ ПРЕДВИЖДА ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРОФЕСИИ:

  1. Направление: Растениевъдство и животновъдство код: 621

Професия: Монтьор на селскостопанска техника код: 621080

Специалност: Механизация на селското стопанство код: 6210801

Дневна форма на обучение, 5години, без интензивно и без разширено

изучаване на чужд език

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Втора степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Монтьор на селскостопанска техникаспециалност Механизация на селското стопанство.

Професията е насочена към техническото осигуряване на селскостопанското производство. През периода на обучение се придобиват умения за работа, поддържане и ремонт на селскостопанска и автотранспортна техника. Завършилите имат възможност за бързо адаптиране към изискванията на пазара за технически кадри в специалността “Механизация на селското стопанство”. След успешно полагане на изпити, завършващите получават свидетелство за правоспособност за водач на МПС кат. “B”, “Tкт”, Твк“.

  1. Направление: Горско стопанство код: 623

Професия: Техник – лесовъд код: 623010

Специалност: Горско и ловно стопанство код: 6230101

Дневна форма на обучение, 5 години, без интензивно и без разширено

изучаване на чужд език

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.  Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Техник-лесовъдспециалност Горско и ловно стопанство.

Професията е насочена към придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за успешна реализация в държавните и частните лесничейства и в дърводобивните фирми. Изпълнението на регионалните и националните програми за развитие на горското стопанство предполага увеличаваща се потребност от квалифицирана работна ръка. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Техник-лесовъд” могат да постъпват на работа в държавните и частните лесничейства като горски стражар, младши лесничей и други. Учащите могат да се явят на изпит за придобиване на правоспособност за работа с преносима горска техника (БМТ и храсторез) – правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи, като придобиват категория Тпс (преносима и стационарна техника).

По желание на учащите, гимназията предлага курсове за водач на МПС кат. “B”, “Tкт”, Твк“.

 

  1. Направление: Пътувания, туризъм и свободно време код: 812

Професия: Аниматор в туризма код: 812040

Специалност: Туристическа анимация код: 8120402

Дневна форма на обучение, 5 години, с разширено изучаване на чужд език

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията „Аниматор в туризма”, специалност „Туристическа анимация”. Обучението предлага разширено изучаване на Английски език. Основна цел  на обучението е придобиване на професионални компетенции – теоретични знания, практически умения и професионално – личностни качества за успешно упражняване на професията „Аниматор в туризма”. След завършване на пълния курс на обучение, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: география, история и култура на България; стандарта на анимационното обслужване; технологичните процеси на туристическото обслужване; терминологията на туристическото и анимационното обслужване; организационни връзки и взаимоотношения в хотела; социалнопсихологическите особености на обслужването и поведението на туристите; техниката на подготовка на анимационната програма – гримиране, облекло, сценични и специални ефекти, осветление и др.; техниката на безопасност при провеждане на анимационни мероприятия.

ДА МОЖЕ: да изготвя информационно табло; да провежда информационни срещи за новопристигнали туристи; да изготвя анимационни програми за различни периоди на престой на туристите; да изготвя специализирани анимационни програми за деца и възрастни; да организира съревнователно- отборни игри и приобщителни мероприятия; да провежда и води излети и екскурзии в района на курорта; да води екскурзоводски беседи по време на пътуване; бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми и рекламации и да вземе съответните мерки.

По желание на учащите, гимназията предлага курсове за водач на МПС кат. “B”, “Tкт”, Твк“.

  1. Направление: Машиностроене, металообработване и металургия код: 521

Професия: Мехатроника код: 521140

Специалност: Мехатроника код: 5211401

Обучение чрез работа /дуална система на обучение/, 5 години, с разширено изучаване на чужд език

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Мехатроникаспециалност Мехатроника.

Обучението предлага разширено изучаване на Английски език. Професията е насочена към придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за успешна реализация като машинни техници, оператори и програмисти на мехатронни модули и системи. Практическото обучение в Х-ти клас може да се провежда в реална работна среда във фирмите – партньори на ПГ. Практическото обучение в реална работна среда на учениците в XI и XII клас се организира и провежда  през цялата учебна година по график във фирмите – партньори на ПГ.

Завършилите успешно тази специалност могат да кандидатстват в техническите университети или да реализират придобитите си знания и умения във фирмите от региона  и страната.

По желание на учащите, гимназията предлага курсове за водач на МПС кат. “B”, “Tкт”, Твк“.

По свое желание придобилият степен на професионална квалификация по съответната специалност може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.

 

ВОДЕЩИ АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

Професионална компетентност;

Компютърни знания и умения;

Езикова подготовка с възможност за усвояване на английски и руски език;

Мобилност на трудовия пазар;

Изграждане на креативни личности.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ:

ПГСГСТ “Никола Й. Вапцаров” приема за новата 2019 – 2020 година и ученици в IX-ти, Х-ти и ХI-ти клас – дневна форма на обучение с приравнителни изпити по специалностите: „Механизация на селското стопанство“, „Горско и ловно стопанство“, „Туристическа анимация“ и „Мехатроника“.

ПГСГСТ “Никола Й. Вапцаров” провежда задочно обучение /платено/ с продължителност 2 години след завършено средно образование в специалност „Горско и ловно стопанство“.

ПГ организира и провежда курсове за придобиване на правоспособност за моторист на бензино – моторни триони и храсторези и гатер – банциги, като придобиват категория Тпс (преносима и стационарна техника), и курсове за категория „В“ и „Твк“.