Направление, професия, специалност

 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА СЕ ПРЕДВИЖДА ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРОФЕСИИ:

  1. Направление: Растениевъдство и животновъдство код: 621

Професия: Монтьор на селскостопанска техника код: 621080

Специалност: Механизация на селското стопанство код: 6210801

Дневна форма на обучение, 5 години, без интензивно и без разширено

изучаване на чужд език

Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

  • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
  • успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Монтьор на селскостопанска техника“.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

След успешно завършено обучение по безопасност на движението по пътищата и по учебна практика управление на МПС за придобиване на правоспособност за управление на МПС, категория „Ткт“ в ХІ клас и за управление на МПС, категория „В“ в XII клас, учениците придобиват право за явяване на изпит за придобиване на съответната правоспособност.

След успешно завършен XII клас, учениците придобиват право за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника, категория „Твк“ – колесни и верижни трактори и агрегатираните към тях работни машини.

По желание на учениците след успешно завършен XII клас могат да положат изпит за придобиване правоспособност, категория „Тпс“ (преносима и стационарна техника) за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи.

Придобитата правоспособност се удостоверява с документ за правоспособност (свидетелство за правоспособност или друг документ).

Професията е насочена към техническото осигуряване на селскостопанското производство. През периода на обучение се придобиват умения за работа, поддържане и ремонт на селскостопанска и автотранспортна техника. Завършилите имат възможност за бързо адаптиране към изискванията на пазара за технически кадри.

  1. Направление: Горско стопанство код: 623

Професия: Техник – лесовъд код: 623010

Специалност: Горско и ловно стопанство код: 6230101

Дневна форма на обучение, 5 години, без интензивно и без разширено

изучаване на чужд език

Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

  • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
  • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Техник-лесовъд“, специалност „Горско и ловно стопанство”.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание могат да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалност от професията „Лесовъд“ или „Дивечовъд“.

Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, могат да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалност от професията „Работник в горското стопанство“.

След успешно завършен XII клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност, категория „Тпс“ (преносима и стационарна техника) за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи.

По желание на учащите, гимназията предлага курсове за водач на МПС кат. “B”, “Tкт”, Твк“.

Придобитата правоспособност се удостоверява с документ за правоспособност (свидетелство за правоспособност или друг документ).

Професията е насочена към придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за успешна реализация в държавните и частните лесничейства и в дърводобивните фирми. Изпълнението на регионалните и националните програми за развитие на горското стопанство предполага увеличаваща се потребност от квалифицирана работна ръка. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Техник-лесовъд” могат да постъпват на работа в държавните и частните лесничейства като горски стражар, младши лесничей и други.

 

  1. Направление: Растениевъдство и животновъдство код: 621

Професия: Растениевъд код: 621030

Специалност: Полевъдство код: 6210302

Дневна форма на обучение, 5 години, без интензивно и без разширено

изучаване на чужд език

Предлаганата професия е в списъка на защитените професии за професионално образование и обучение.

Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

  • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
  • успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Растениевъд“.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание могат да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалност от професията „Работник в растениевъдството“.

След успешно завършено обучение по безопасност на движението по пътищата и по учебна практика управление на МПС за придобиване на правоспособност за управление на МПС, категория „Ткт“ в ХІ клас и за управление на МПС, категория „В“ в XII клас, учениците придобиват право за явяване на изпит за придобиване на съответната правоспособност.

След успешно завършен XII клас, учениците придобиват право за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника, категория „Твк“ – колесни и верижни трактори и агрегатираните към тях работни машини.

По желание на учениците след успешно завършен XII клас могат да положат изпит за придобиване правоспособност, категория „Тпс“ (преносима и стационарна техника) за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи.

Придобитата правоспособност се удостоверява с документ за правоспособност (свидетелство за правоспособност или друг документ).

Придобилият втора степен на квалификация по професията “Растениевъд” може да работи в селското стопанство – в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни и арендни стопанства, където взема участие в подготовката, организацията и изпълнението на мероприятия по създаване на посевите (насажденията), отглеждане, опазване и прибиране на селскостопанските култури, по транспортиране и съхранение на готовата продукция.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В ПГСГСТ – ЧЕПЕЛАРЕ:

Всички ученици успешно приключили пет годишния си курс на обучение в ПГСГСТ – Чепеларе и придобили диплома за завършено средно образование могат да кандидатстват и да продължат образованието си във висши учебни заведения.

ВОДЕЩИ АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

Професионална компетентност;

Компютърни знания и умения;

Езикова подготовка с възможност за усвояване на английски и руски език;

Мобилност на трудовия пазар;

Изграждане на креативни личности.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ:

ПГСГСТ “Никола Й. Вапцаров” приема за новата 2020 – 2021 година и ученици в IX-ти, Х-ти и ХI-ти клас – дневна форма на обучение с приравнителни изпити по специалностите: „Горско и ловно стопанство“, „Туристическа анимация“ и „Мехатроника“.

ПГСГСТ “Никола Й. Вапцаров” провежда задочно обучение /платено/ с продължителност 2 години след завършено средно образование в специалност „Горско и ловно стопанство“.

ПГ организира и провежда курсове за придобиване на правоспособност за моторист на бензино – моторни триони и храсторези и гатер – банциги, като придобиват категория Тпс (преносима и стационарна техника), и курсове за категория „В“, „Ткт“ и „Твк“.