ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СМОЛЯН ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СМОЛЯН