ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Съгласно Решение от заседание на ПС от 01.09.2020 г.  и Заповед № РД 06-432/ 02.09.2020 г. формите на обучение в ПГСГСТ – Чепеларе за учебната 2020-2021 година са: дневна форма на обучение, обучение чрез работа /дуална система на обучение/, задочна форма на обучение, дистанционна и комбинирана форми на обучение.