Учебни документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2020 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА